3


 

 

 

Broadcast Schedule
Sijhawm Hais Tawm
U.S. Central Standard Time

24 / 7
*www.hwcr.us
*Tunein Radio

Every Day
9 to 10:00 A.M
*Bible Reading .
* www.hwcr.us
* Tunein Radio

Saturday - Live
10 to 11:00 A.M.
*KFXN A 690, St Paul, MN.
*www.hwcr.us
*Tunein Radio

Wednesday
1:00 to 2:00 P.M.
*KFXN A 690, St Paul, MN.
*www.hwcr.us
*Tunein Radio


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dr. Fongchatou 2 (2)Buam Loom LS- 32 1970'


Winamp Required

To Listen
Radio Shows


12/12/2018
Kev Cai-Kev ntseeg Vajtswv
Baj siab mus nyob lub ntuj tshiab
Cov Ntseeg kev cia siab
Ntseeg Vajtswv
Thanks Giving New Year
Ua Vajtswv Num
Tus Vajtswv xaiv
Kev Ua ibhwb
Kev txais Vajtswv tus ntsujplig
Raws Yexus
Tus Qauv

Mus qhia Txojmoo Zoo

Our Mission Statement
Peb Tes Haujlwm


Belief


There is one true God. He is the Creator of
heaven and earth and the One who redeems, saves, and rescues mankind from sin.


Kev Ntseeg


Muaj tibtug Vajtswv tseeb xwb. Nws yog Tus tsim lub ntuj, lub ntiajteb, tuag theej tibneeg txhoj thiab cawm tibneeg kom dim kev txhaum

 


Vision

Go and make disciples of all nations

Tes Haujlwm

Mus qhia Txojmoo Zoo rau txua haivneeg hauv qajntuj no

 

Mission

  • Reach the world with God's love

  • Building leadership in our pastors and providing guidance and counseling

  • Partner and advise them to build churches and stabilize them with
    self-reliant projects


Lub Homphiaj

  • Qhia Vatswv txojkev Hlub rau tibneeg ntiajteb

  • Cog kev phoojywg rau tsoom xibhwb, kev cob qhia thiab daws lawv kev nyuab siab

  • Koom nrog tsoom thawjcoj ua tsev teev hawm Vajtswv thiab pab kom pawg ntseeg nyob ruajkhov

 

visitor statistics

2018 All Rights Reserved Hmong World Ministries

A Non-profit Organization.